1. UMOWA MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A WITRYNĄ INTERNETOWĄ

Niniejsze Warunki korzystania regulują dostęp oraz korzystanie z witryny www.lightsheer.com („Witryna internetowa”), która znajduje się w posiadaniu firmy Lumenis Ltd. lub którejkolwiek z jej spółek zależnych („Lumenis”) i jest przez nie obsługiwana. Korzystanie z niniejszej Witryny internetowej przez użytkownika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem bez modyfikacji zawartych tutaj uwag i warunków. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody i nie akceptuje bez modyfikacji zawartych tutaj Warunków korzystania, nie powinien korzystać z niniejszej Witryny internetowej. Z wyjątkiem niniejszych Warunków korzystania firma Lumenis nie będzie zawierać żadnych umów z użytkownikiem ani podejmować żadnych zobowiązań za pośrednictwem tej Witryny internetowej, a żadna próba stworzenia takiej umowy lub zobowiązania nie będzie skuteczna. Ta witryna internetowa nie oferuje porad medycznych. W nagłych przypadkach medycznych należy natychmiast zadzwonić do swojego lekarza lub pod numer pogotowia ratunkowego na terenie swojego zamieszkania

 1. MODYFIKACJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Lumenis zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym momencie bez powiadomienia, do wprowadzania zmian, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie, pod warunkiem że jeśli firma zdecyduje się na zmianę tych Warunków korzystania, zostaną zaktualizowane data wejścia w życie i data ostatniej modyfikacji. Należy sprawdzać niniejsze Warunki korzystania co jakiś czas pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z niniejszej Witryny internetowej po wprowadzeniu aktualizacji niniejszych Warunków korzystania będzie oznaczać zaakceptowane Warunków korzystania, w tym wszelkich późniejszych dodatków, zmian lub modyfikacji warunków tu wyrażonych

 1. ODBIORCY

Niniejsza Witryna internetowa jest przeznaczona do wykorzystywania jedynie w jurysdykcjach, gdzie produkty firmy Lumenis mogą być używane przez ogół społeczeństwa i wśród niego promowane, w tym lekarzy, powiązany personel medyczny, pacjentów, kliniki i szpitale, klientów firmy Lumenis oraz udziałowców. Ta witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. Należy zapoznać się z Polityką prywatności firmy Lumenis odnośnie do korzystania z tej witryny przez dzieci.

 1. PRYWATNOŚĆ

Naszą zasadą jest poszanowanie prywatności wszystkich gości i zarejestrowanych użytkowników niniejszej Witryny internetowej zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie lub ujawnianie danych, w tym danych osobowych lub dotyczących stanu zdrowia udostępnionych w tej Witrynie internetowej, a wszelkie wykorzystanie z lub ujawnianie takich informacji w niniejszej Witrynie internetowej jest czyniona na własne ryzyko użytkownika. Należy dokładnie rozważyć rodzaj informacji przekazywanych za pośrednictwem niniejszej Witryny internetowej i zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

W przypadku wszystkich informacji, które użytkownik zdecydował się zamieścić w publicznie dostępnych obszarach niniejszej Witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Lumenis ma prawo do korzystania, reprodukowania, kopiowania, modyfikowania, publikowania, dystrybuowania, wykonywania i wyświetlania takich informacji, w całości lub w części, publicznie. Tego rodzaju wykorzystanie jest zgodne z warunkami Polityki prywatności firmy Lumenis. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że firma Lumenis może zachowywać informacje, a także ujawniać informacje, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest racjonalnie uznane za niezbędne w celu: spełniania wymogów procesu prawnego; wyegzekwowania Warunków korzystania; odpowiedzi na skargi, że jakakolwiek informacja łamie prawa podmiotów zewnętrznych; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego interesów, pracowników, podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych firmy Lumenis oraz opinii publicznej

 1. WITRYNA INTERNETOWA SŁUŻY WŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH

Firma Lumenis nie zajmuje się leczeniem ani nie zapewnia porad medycznych lub diagnostyki. Firma Lumenis prowadzi niniejszą witrynę internetowych wyłącznie w celach informacyjnych. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie są przeznaczone ani nie powinny być interpretowane jako porady medyczne lub diagnoza, w celu ustanowienia relacji pacjent-lekarz lub jako substytut rozmowy z pracownikiem służby zdrowia. Ważne jest poleganie jedynie na poradach własnego lekarza lub innego właściwego pracownika służby zdrowia, który udzieli użytkownikowi porady w konkretnej sytuacji. Informacje znajdujące się w tej Witrynie internetowej lub dostarczone przez personel firmy Lumenis nie powinny stanowić zamiennika profesjonalnej porady ani opieki medycznej. Pracownicy firmy Lumenis nie mogą udzielać żadnych porad medycznych ani diagnozować problemów medycznych

 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

Korzystanie z niniejszej Witryny internetowej może podlegać przepisom prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej, krajowego, federalnego, stanowego lub lokalnego, w tym m.in. przepisom regulującym prywatność i bezpieczeństwo informacji o stanie zdrowia, wykonywania zawodu lub praktykowania medycyny. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z tej Witryny internetowej w sposób zgodny z wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej, krajowego, federalnego, stanowego i lokalnego.

 1. ŁĄCZA DO STRON PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ta Witryna może zawierać łącza do innych stron internetowych („Połączone strony”). Firma Lumenis nie kontroluje, nie przegląda ani nie monitoruje Połączonych stron i nie jest odpowiedzialna za ich zawartość, w tym bez ograniczeń za żadne łącza znajdujące się na tych Stronach ani za żadne zmiany lub aktualizacji wprowadzane na Połączonych stronach. Połączone strony mogą zawierać informacje o korzystaniu z produktów lub usług firmy Lumenis, które nie zostały zatwierdzone w konkretnych jurysdykcjach. Firma Lumenis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transmisje internetowe ani żaden inny rodzaj transmisji z takich stron. Firma Lumenis oferuje te łącza tylko dla wygody użytkownika, a udostępnienie danego łącza nie jest równoważne z aprobatą danej Witryny internetowej ani powiązaniem z jej administratorami. Korzystanie z Połączonych stron podlega warunkom korzystania z tych stron, w tym ich polityce prywatności.

 1. BRAK ZGODY NA BEZPRAWNE LUB ZABRONIONE KORZYSTANIA

Jako warunek korzystania z niniejszej Witryny internetowej użytkownik zaświadcza i zapewnia firmę Lumenis, że nie będzie wykorzystywać Witryny do żadnych celów które są bezprawne, niemoralne i zabronione na mocy tych warunków, uwag i powiadomień. Nie wolno korzystać z Witryny internetowej w żaden sposób, który może spowodować uszkodzenie, odłączenie, przeciążenie albo ograniczenie działania Witryny lub będzie przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z niniejszej Witryny. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania żadnych materiałów lub informacji środkami, które nie są celowo udostępnione w niniejszej Witrynie.

 1. MATERIAŁY DOSTĘPNE W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB UMIESZCZONE W DOWOLNEJ WITRYNIE

Wszelkie informacje zwrotne, komentarze, pomysły, wiedza fachowa, materiały i innej informacje (zwane łącznie „Materiałami”) udostępniane przez użytkownika w tej Witrynie internetowej będą traktowane jako niebędące informacjami osobowymi, poufnymi ani zastrzeżonymi (inaczej niż w przypadku danych osobowych będących przedmiotem Polityki prywatności). Przez zamieszczenie, wysyłanie, wgrywanie lub przekazywanie Materiałów użytkownik niniejszym udziela firmie Lumenis, jej podmiotom zależnym i niezbędnym licencjobiorcom nieograniczonej, nieobciążonej tantiemami, nieodwołalnej licencji na ich reprodukowanie, wyświetlanie, modyfikowanie, przekazywanie i dystrybuowanie za pośrednictwem dowolnego medium, oraz zgadza się, że firma Lumenis może swobodnie używać ich w dowolnym celu.

Za użytkowanie tych Materiałów użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie. Firma Lumenis nie ma obowiązku zamieszczać ani wykorzystywać Materiału przesłanego przez użytkownika i może usunąć każdy Materiał w dowolnym momencie, według własnego uznania Poprzez zamieszczenie, przesłanie, wprowadzenie, dostarczenie lub przekazanie Materiału Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich praw, bądź kontroluje wszystkie prawa do Materiału opisane w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym m.in. wszystkie prawa niezbędne do udostępniania, zamieszczania, wysyłania, wprowadzania lub przekazywania Materiałów.

 1. LIABILITYWYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY. FIRMA LUMENIS I/LUB INNE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W JEJ IMIENIU MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ UDOSKONALENIA I/LUB ZMIANY W WITRYNIE INTERNETOWEJ. PORADY OTRZYMYWANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ NIE POWINNY BYĆ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS PODEJMOWANIA OSOBISTYCH, MEDYCZNYCH, PRAWNYCH LUB FINANSOWYCH DECYZJI I UŻYTKOWNIK POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ W CELU UZYSKANIA PORADY DOSTOSOWANEJ DO SYTUACJI.

FIRMA LUMENIS I/LUB INNE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W JEJ IMIENIU NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, AKTUALNOŚCI, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POKREWNYCH GRAFIK ZAWARTYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI

I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW ŻADNEGO RODZAJU, W SZCZEGÓLNOŚCI Z WYŁĄCZENIEM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI i NIENARUSZALNOŚCI PRAW.
W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO ZAKRESIE W ŻADNYM WYPADKU FIRMA LUMENIS I/LUB INNE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W JEJ IMIENIU NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE SZKODY LUB WSZYSTKIE SZKODY W DOWOLNEJ FORMIE, WŁĄCZAJĄC W TO BEZ OGRANICZEŃ SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ DZIAŁANIA, DANYCH LUB KORZYŚCI W NASTĘPSTWIE KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JEJ DZIAŁANIA ALBO Z NIMI ZWIĄZANE, DOTYCZĄCE OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB INNYCH USŁUG, DOSTAWY USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTAWY USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, DZIAŁANIEM, ZANIEDBANIEM, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA LUMENIS LUB INNE PODMIOTY ZEWNĘTRZNE W JEJ IMIENIU ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z JAKIEJŚ CZĘŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ LUB KTÓREGOKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

 1. ODSZKODOWANIE

Użytkownik wyraża zgodę na zapewnienie rekompensaty, obronę i ochronę firmy Lumenis, członków jej kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców z tytułu jakichkolwiek strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej w godziwej wysokości, wynikających z naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub obowiązującego prawa.

 1. KWESTIE DOTYCZĄCE JURYSDYKCJI I PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza witryna internetowa jest kontrolowana i obsługiwana przez firmę Lumenis za pośrednictwem serwera znajdującego się w Tel-Awiwie w Izraelu. Użytkownik wyraża zgodę, że te Warunki korzystania i korzystanie z niniejszej Witryny internetowej przez użytkownika podlega przepisom proceduralnym i materialnym obowiązującym w Tel-Awiwie w Izraelu bez względu na jakiekolwiek konflikty przepisów prawnych. Niniejszym użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie spory związane z niniejszą Witryną internetową, z nią powiązane lub dotyczące niniejszej Witryny lub Warunków korzystania, w których niniejsza Witryna lub dotyczące jej Warunki korzystania są elementem istotnego faktu lub w których niniejsza Strona i/lub dotyczące jej Warunki korzystania są zgłoszone w dokumentach złożonych w sądzie, były rozwiązywane wyłącznie przez jurysdykcję i sądy znajdujące się Tel-Awiwie w Izraelu. Osoby, które wybiorą uzyskanie dostępu do niniejszej Witryny internetowej za pośrednictwem innych lokalizacji jednoznacznie akceptują jurysdykcję Izraela i jego właściwych sądów, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zgodność z prawem lokalnym, jeśli prawo lokalne na to pozwala i w dopuszczonym przez nie zakresie.
Firma Lumenis nie składa jakichkolwiek zapewnień, że materiały umieszczone w niniejszej Witrynie internetowej są odpowiednie bądź dostępne do wykorzystania w jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji.

 1. ZAWARTOŚĆ WITRYNY INTERNETOWEJ

Żadne odniesienia poczynione w tej Witrynie internetowej do jakiegokolwiek konkretnego komercyjnego produktu, procesu lub usługi (lub dostawcy takiego produktu, procesu lub usługi) innych niż firmy Lumenis za pomocą nazwy handlowej, znaku towarowego, łącza internetowego lub w inny sposób nie tworzy ani nie oznacza rekomendacji przez firmę Lumenis.

 1. UWAGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

Cała zawartość Witryny internetowej znajduje się w posiadaniu lub jest licencjonowana przez firmę Lumenis. Modyfikacje jakichkolwiek materiałów firmy Lumenis w tej Witrynie internetowej lub korzystanie z takich materiałów w jakimkolwiek innym celu jest naruszeniem praw autorskich firmy Lumenis i innych praw własności. Zgodnie z Warunkami korzystania użycie jakichkolwiek takich materiałów firmy Lumenis w jakiejkolwiek innej Witrynie internetowej lub w środowisku sieciowym komputera jest zabronione.
Nazwy aktualnych firm i produktów wspomnianych tutaj mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone
.

 1. PRAWO DO ODMOWY LUB OGRANICZENIA DOSTĘPU

Firma Lumenis zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wycofania użytkownikowi dostępu do niniejszej Witryny internetowej według własnego uznania, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, w tym m.in na skutek naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub z powodu problemów technicznych dotyczących niniejszej Witryny.

 1. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie w niniejszych Warunkach korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewiążące lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, to postanowienie będzie uważane za wyłączone z tych Warunków korzystania i nie będzie miało wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień.

 1. BRAK STOSUNKU PRAWNEGO

Użytkownik zgadza się, że z niniejszej umowy ani z korzystania niniejszej Witryny internetowej nie wynika żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy ani stosunek agencyjny między użytkownikiem a firmą Lumenis.

 1. CAŁOŚĆ UMOWY

Te Warunki korzystania stanowią całość umowy między firmą Lumenis a użytkownikami niniejszej Witryny internetowej pod względem zawartej tu treści i nie będą modyfikowane z wyjątkiem sposobu określonego powyżej lub pisemnie za pomocą podpisu przez wszystkie strony związane w ten sposób. Jakiekolwiek potencjalne zrzeczenie się swoich praw w związku z naruszeniem niniejszej umowy nie oznacza zrzeczenia się tych praw w przypadku jakiegokolwiek naruszenia w przyszłości.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zadania pytań, wyrażenia obaw lub dodania komentarzy można pisać, dzwonić lub wysłać faks bądź e-mail, korzystając z poniższych danych:

 • Lumenis Ltd.
 • Receptionil@lumenis.com
 • Hakidma 6, Yokneam, Israel
 • Biuro: +972 49599100
 • Faks: + 972 49099486
 • http://www.lumenis.com
Powrót do góry